Reglament

DENOMINACIÓ.
El dia 04 de Novembre es celebrarà la  Vilanova Night Run 5k i Cursa Infantil 1K prova que es disputarà a Vilanova i la Geltrú amb sortida i arribada a la Plaça de la Mediterranea.
PARTICIPACIÓ.
Podran prendre part en aquesta prova totes aquelles persones que ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre que estiguin correctament inscrits, tant en temps com en forma. Els menors d’edat hauran de presentar una autorització paterna.
DISTÀNCIA.
La prova es disputarà sobre un recorregut de cinc quilòmetres sobre asfalt. La sortida i arribada estaran localitzades a la zona del passeig marítim de Vilanova i la Geltrú, plaça de la Mediterranea.
HORARI.
La sortida de la cursa de 5km serà el día 04 de Novembre a les 19:00 tenint un temps màxim per completar-la de 50 minuts. L’Organització es reserva el dret a canviar la data, el recorregut o a cancel·lar l’esdeveniment, sense que existeixi dret a reclamar cap compensació per part dels inscrits.
La sortida de la cursa Infantil  1km serà el día 04 de Novembre a les 18:15 tenint un temps màxim per completar-la de 30 minuts. L’Organització es reserva el dret a canviar la data, el recorregut o a cancel·lar l’esdeveniment, sense que existeixi dret a reclamar cap compensació per part dels inscrits.
CATEGORIES.
S’estableixen les següents categories: SENIOR : Nascuts fins el 1.989 (fan fins 34 anys durant el 2023) VETERÀ 1 : Nascuts del 1.979 al 1.988 (fan 35 a 44 anys durant el 2023) VETERÀ 2 : Nascuts del 1.969 al 1.978 (fan 45 a 54 anys durant el 2023) VETERÀ 3 : Nascuts del 1.959 al 1.968 (fan de 55 a 64 anys durant el 2023) MASTER : Nascuts abans del 1.959 (fan 65 o més anys durant el 2023). 1º Local femení i masculí. L’Organització podrà sol·licitar la documentació on consti l’edat dels participants. El participant, en cas de negar-se a lliurar els documents que ho acreditin, podrà ser desqualificat.
ELS PREMIS.
L’entrega de premis es farà a partir de les 19:45 i es lliuraran els premis els 3 primers homes i 3 primeres dones de la general,  1 premi per categoría.
INSCRIPCIONS.
Tancament d’inscripcions: Diumenge  29 d´Octubre a les 23:59 h. L’Organització es reserva el dret de tancar o ampliar el termini d’aquesta data si raons organitzatives així ho requerissin
PREU DE LA INSCRIPCIÓ
El preu de la 5K  serà de 13€ fins el dia 22 d´Octubre a les 23:59, apartir de Dilluns día 23 d´Octubre el preu de l´inscripció a la cursa de 5km serà de 15€. La cursa Infantil te un preu de 3€. Una inscripció solament és vàlida quan el participant emplena els camps i efectua el pagament a través de la pàgina web. L’Organització no es fa responsable de qualsevol problema tècnic, de connexió, de transmissió de dades o qualsevol altre error o disfunció que eviti la correcta recepció del formulari omplert o del justificant de pagament de la quota d’inscripció. La persona inscrita haurà de presentar el seu DNI, en el moment de retirar la seva bossa de corredor. Les inscripcions que tinguin incomplet el camp “Sexe” o “Data de Naixement” no optaran a premis per categories. La inscripció en la carrera és personal e intransferible. No s’admetran devolucions, sota cap causa, de l’import de la inscripció. L’Organització es reserva el dret a rebutjar qualsevol inscripció que no accepti els Termes i Condicions de l’esdeveniment que queden exposats en el reglament.
EL XIP DE CRONOMETRATGE.
En aquesta cursa s´utilitza Xip Dorsal i no es necessari l´ús de xip propi. El sistema esta integrat en el dorsal, la perdua del dorsal o l´ús incorrecte, implica no apareixer a la clasificació oficial de prova. El temps de carrera només serà registrat si el participant porta posat correctament el seu dorsal.
La Cursa Infantil no està cronometrada.
ASSISTÈNCIA MÈDICA.
L’Organització comptarà amb un servei mèdic especialitzat a l’arribada de la prova.
CLASSIFICACIONS.
Per a la confecció de les classificacions es tindrà en compte el temps net o real. Per optar a trofeus segons les categories del present reglament, es tindrà en compte el temps oficial (el computat des que es dóna la sortida fins que el corredor passa per meta), única dada vàlida a l’hora d’optar a premis. Les classificacions oficials es publicaran a la pàgina web de la carrera.
DESQUALIFICACIONS.
El servei mèdic de la competició i els organitzadors estan facultats per retirar durant la prova: 1. A qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic. 2. A tot atleta que no realitzi el recorregut complet. 3. A tot atleta que no tingui dorsal o no ho porti visible. 4. A l’atleta que dupliqui o manipuli la publicitat del dorsal. 5. A l’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’Organització al marge de l’estipulat en l’Article 12 del present Reglament.
VEHICLES.
Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l’Organització. Queda totalment prohibit seguir als corredors amb cotxe, moto, bicicleta o patins.
RESPONSABILITAT.
La participació a l’esdeveniment està sota la responsabilitat i risc dels participants. El participant, en el moment de la seva inscripció, manifesta trobar-se físicament apte per a l’esdeveniment.
Els menors d´edat hauran de portar el full d´autorització a l´hora de recollir el dorsal.  La responsabilitat serà dels pare/mares o tutors legals.
ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS.
L’Organització contractarà una assegurança d’accidents esportius per a tots els participants en la carrera.
ACCEPTACIÓ.
Tots els participants, pel fet d’inscriure’s, accepten el present reglament. La inscripció implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s’exposa: Renuncio a tota acció legal, que pogués derivar-se de la participació a l’esdeveniment. Autoritzo als organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la meva participació en el mateix mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense dret per la meva banda a rebre cap compensació econòmica. La inscripció a la carrera és personal i intransferible. No s’admetran devolucions, sota cap causa, de l’import de la inscripció. L’Organització no assumirà cap responsabilitat si l’esdeveniment se suspèn o ajorna per raons de força major.
PARTICIPACIÓ MENORS.
Els menors d’edat que vulguin participar hauran d´omplir el formulari dáutoritzacio de la pàgina d´inscripcions.

Col.laboradors